(56) 658 66 33, fax: (56) 658 66 34

kancelaria@wujkowkrol.pl

O kancelarii

Kancelaria została założona w Toruniu, w marcu 2007 roku.
Wspólnikami Kancelarii są:

 

• radca prawny Piotr Wujków wpisany na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr – 592, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Toruniu począwszy od 7 grudnia 1999 roku.
• radca prawny Anna Król wpisana na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr – 1143.

 

Jako osoby prowadzące własną działalność gospodarczą wychodzimy z założenia, że nie można świadczyć profesjonalnych usług prawnych dla przedsiębiorców w oderwaniu od biznesowego charakteru ich działalności. Dlatego też kładziemy silny nacisk na ścisłą współpracę nie tylko pomiędzy członkami naszego Zespołu, ale także z innymi konsultantami (doradcą podatkowym, kancelarią notarialną). Zapewniamy, korzystając z doświadczenia zawodowych pełnomocników procesowych, pełne zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych we wszystkich instancjach. Jednocześnie, czując się współodpowiedzialni za społeczność, w której żyjemy, pomagamy Fundacji Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym „Serce Dzieciom” w Toruniu, która niesie pomoc dzieciom nieuleczalnie lub przewlekle chorym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, a także wspomaga całe rodziny w ostatnim okresie życia dziecka oraz w czasie żałoby – fundacja Siedziba Kancelarii znajduje się w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 26-28, na VIII piętrze, w niewielkiej odległości od Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego i w bliskim sąsiedztwie I Urzędu Skarbowego. Bezpośrednio przy siedzibie Kancelarii znajduje się parking samochodowy.

SPECJALIZACJE

Jako kancelaria jesteśmy w stanie zaoferować następujące pomoce prawne:

1. Obrót Nieruchomościami

 1. dokonywanie kompleksowych audytów prawnych nieruchomości, obejmujących ich status wieczysto-księgowy, ewidencyjny, planistyczny i środowiskowy,
 2. przeprowadzanie postępowań wieczysto-księgowych i administracyjnych, aktualizujących stan prawny nieruchomości,
 3. tworzenie wszelkiego rodzaju umów sprzedaży nieruchomości, zarówno przedwstępnych, jak i finalnych, a także – umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz wnoszenia ich aportem do spółki,
 4. kompleksowe doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych;
 5. doradztwo i reprezentacja podczas negocjacji i zawierania transakcji dotyczących nieruchomości.

2. Tworzenie i Restrukturyzacja Spółek

 1. wykonywanie doradztwa o wyborze rodzaju spółki najlepiej dostosowanej do projektowanej działalności gospodarczej, jak również zrestrukturyzowanie w tym celu spółki już istniejącej,
 2. wykonywanie kompleksowych audytów prawnych spółek,
 3. projektowanie i realizacja procedur prowadzących do utworzenia spółki oraz wszelkiego rodzaju przekształceń w sferze bytu prawnego spółki, w tym: łączenie, podziały i przekształcenia spółek (umowy spółki, umowy o
  współdziałaniu wspólników, umowy zbycia udziałów lub akcji spółki, uchwały organów spółki, regulaminy organów spółki, rejestracja w KRS spółek oraz wszelkich zmian dotyczących statusu prawnego tych spółek),
 4. doradztwo podatkowe dotyczące restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Odszkodowania

 1. dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody na osobie powstałe w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w rolnictwie oraz powstałe na skutek błędu medycznego lub zakażenia szpitalnego, a także za szkody wynikające z innych zdarzeń,
 2. dochodzenie odszkodowań za szkody w pojazdach osobowych, ciężarowych
  i innych środkach transportu powstałych w wypadkach komunikacyjnych,
 3. dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe (służebność przesyłu).

4. Prawo własności intelektualnej

 1. rejestracja znaków towarowych oraz wzorów i wynalazków w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym,
 2. dochodzenie roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,
 3. przygotowywanie i analiza umów, dotyczących przeniesienia praw autorskich i praw własności przemysłowej,dochodzenie roszczeń dotyczących nieuczciwej konkurencji,
 4. doradztwo w zakresie wdrażania systemu ochrony danych osobowych.

5. Prawo farmaceutyczne

 1. przeprowadzanie procesu uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki,
 2. zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku farmaceutycznym,
 3. reprezentacja podmiotów przed organami nadzoru farmaceutycznego.

6. Prawo konsumenckie

 1. przygotowywanie wzorców umów z konsumentami,
 2. analiza umów pod kątem zgodności z ryzykiem stosowania klauzul abuzywnych,
 3. dochodzenie roszczeń w zakresie umów, zawierających niedozwolone postanowienia umowne (postępowanie administracyjne i sądowe),
 4. analiza działań w zakresie ryzyka naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

7. Prawo sportowe

 1. przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów zawodniczych oraz sponsorskich;
 2. reprezentowanie zawodnika przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi zarówno w kraju, jak i za granicą, w dochodzeniu należności od klubu i sponsora;
 3. reprezentowanie zawodnika w kontaktach z klubem oraz sponsorem;
 4. obsługa prawna podmiotów funkcjonujących w branży sportowej;
 5. obsługa prawna organizacji imprez masowych;

8. Sprawy rodzinne i spadkowe

 1. prowadzenie spraw o rozwód lub separację,
 2. prowadzenie spraw o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 3. prowadzenie spraw o alimenty,
 4. prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku,
 5. prowadzenie spraw o dział spadku,
 6. prowadzenie spraw wieczysto księgowych,
 7. prowadzenie spraw o zachowek i dotyczących wydziedziczenia.

9. Windykacja należności

 1. doradztwo prawne oraz pomoc prawna w zakresie ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności,
 2. windykacja należności na etapie przedsądowym, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, sporządzanie porozumień dotyczących spłaty zadłużenia,
 3. sądowa windykacja należności poprzez uzyskanie prawomocnego wyroku/nakazu zapłaty zasądzającego roszczenie na rzecz Klienta oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

10. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 1. prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 2. prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 3. prowadzenie spraw o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop,
 4. prowadzenie spraw o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbing,
 5. opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich,
 6. sporządzanie odwołań od decyzji ZUS;
 7. prowadzenie spraw o świadczenia emerytalno-rentowe, np. o uwzględnienie okresów pracy w warunkach szczególnych.

11. Prawo karne i wykroczeniowe:

 1. wszczynanie postępowań karnych w imieniu pokrzywdzonego,
 2. reprezentacja pokrzywdzonych w toku całego postępowania karnego,
 3. obrona w sprawach o wykroczenia, w szczególności w sprawach kolizji drogowych oraz wykroczeń z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

ZESPÓŁ

Aby nasza praca była w 100% efektywna współpracujemy w gronie specjalistów:

Piotr Wujków

Radca prawny

Radca prawny prowadzący własną praktykę od 2002 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, wpisany na listę radców prawnych w dniu 17 czerwca 2002 r.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu i gospodarki nieruchomościami. Prowadzi obsługę prawną korporacyjnych podmiotów gospodarczych. Założyciel i w latach 2000 – 2009 Członek Zarządu, a w okresie od 2004 r. do 2008 r. Prezes Zarządu Toruńskiego Klubu Piłkarskiego „Elana”. W chwili obecnej zajmuje się działalnością pro bono, jako współzałożyciel i Przewodniczący Rady Fundacji Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym „Serce Dzieciom” w Toruniu, której głównym celem jest pomoc dzieciom nieuleczalnie lub przewlekle chorym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, a także wspomaganie całej rodziny w ostatnim okresie życia dziecka oraz w czasie żałoby: fundacja. Zainteresowania: piłka nożna, jazda konna, muzyka.

Anna Król

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2007-2012).

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, wpisana na listę radców prawnych w dniu 17 maja 2016 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w międzynarodowej firmie konsultingowej. Jest autorem publikacji w zakresie prawa podatkowego oraz prawa handlowego. Prowadzi obsługę prawną korporacyjnych podmiotów gospodarczych.
Specjalizuje się w szczególności w szeroko pojętym prawie korporacyjnym, prawie nowych technologii, prawie własności intelektualnej oraz prawie farmaceutycznym.
Biegle posługuje się językiem angielskim.

Aleksandra Antonowicz

Radca prawny

Radca prawny prowadzący własną praktykę od 7 lat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, odbyła aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy na podstawie uchwały z dnia 20 listopada 2006 roku.

Prowadzi obsługę prawną korporacyjnych podmiotów gospodarczych.

Począwszy od 2008 roku pozostaje nieprzerwanie członkiem (przewodniczącą) rad nadzorczych spółek kapitałowych z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Monika Świtała

Kierownik sekretariatu

Kieruje pracami sekretariatu biura Kancelarii w Toruniu.

Odpowiedzialna za przygotowywanie formularzy i dokumentów w postępowaniach rejestrowych i pozostałych postępowaniach sądowych.

Urszula Król

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wieloletni współpracownik UE w Poznaniu i WSB w Poznaniu, prowadzący liczne zajęcia dydaktyczne. Autorka publikacji naukowych o tematyce podatkowej.
Obecnie pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi rachunkowo-podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami!

Sprawdź gdzie znajduje się nasza siedziba, zadzwoń lub napisz a z chęcią porozmawiamy.

Adres:

Wujków, Król
Kancelaria Radców Prawnych
ul. Szosa Chełmińska 26, 8 piętro
87-100 Toruń
tel. (56) 658 66 33
fax (56) 658 66 34
e-mail: kancelaria@wujkowkrol.pl